0,00 zł
waluta
0

Warunki handlowe

Spółki handlowej ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., z siedzibą Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ (Regon): 285 11 298, DIČ (NIP): 526-310-49-46, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Brnie, dział B, numer 6919, dotyczące sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu on-line znajdującego się na stronie internetowej www.docsimon.pl

 

Artykuł 1.

Postanowienia wstępne

1.1.

Operatorem sklepu internetowego obchodu znajdującego się na stronie internetowej www.docsimon.pl jest ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., z siedzibą Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ (Regon): 285 11 298, DIČ (NIP): 526-310-49-46, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Brnie, dział B, numer 6919 (niżej tylko „sprzedający“).

Dane kontaktowe sprzedającego:

i) adres korespondencyjny - Česká lékárna holding, a.s., BOX-skrytka 100, Pułaskiego 15, 59-900 Zgorzelec, Polska

ii) telefon – (+420) 241400829

iii) email - info@docsimon.pl

 

1.2.

Niniejsze warunki handlowe sprzedającego (niżej tylko „warunki handlowe“) zostały wydane zgodnie z postanowieniem § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów, (niżej też tylko „NKC“) i określają dokładniej i definiują prawa i obowiązki stron umowy powstałe podczas zawierania umów kupna – sprzedaży pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (niżej tylko „kupujący“) za pośrednictwem internetowego sklepu sprzedającego na stronach www.docsimon.pl (niżej tylko „sklep internetowy“) i tworzą nieodłączną część każdej umowy kupna – sprzedaży (o dostawie towaru). Umowa kupna – sprzedaży i warunki handlowe zostały sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna – sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

 

1.3.        

Kupujący w ramach realizacji zamówienia akceptuje warunki handlowe. Stosunki kupującego i sprzedającego opierają się na aktualnym brzmieniu warunków handlowych, które są dla obu strony umowy wiążące, o ile w umowie nie uzgodniono jednoznacznie inaczej.

 

1.4.

W przypadku leków przedmiotem sprzedaży wysyłkowej mogą być wyłącznie preparaty lecznicze zarejestrowane zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy nr 378/2007 Dz. U., ustawa o lekach w brzmieniu późniejszych przepisów (niżej tylko „ustawa o lekach“), których wydanie zgodnie z decyzją o rejestracji nie jest uwarunkowane receptą lekarską.

 

1.5.

Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, dysponuje również zezwoleniem Państwowego Urzędu ds. Kontroli Leków z siedzibą Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, na wydawanie preparatów leczniczych za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej. Kontrolę prowadzenia działalności gospodarczej prowadzi w ramach swoich kompetencji odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej. Dozór nad sferą ochrony danych osobowych prowadzi Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi w ograniczonym zakresie między innymi dozór nad przestrzeganiem postanowień ustawy nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów.

 

1.6.

Sprzedający informuje niniejszym kupującego, który jest konsumentem, że podmiotem pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Pradze 2, Štěpánská 567/15, kod pocztowy 120 00, www.coi.cz. Konsument ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna – sprzedaży lub umowy o świadczeniu usług z wyjątkiem umów zawartych w dziedzinie usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów przez pracowników medycznych w celu świadczenia opieki medycznej, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i świadczeniem preparatów leczniczych i środków medycznych. Użytkownik może również skorzystać z platformy on-line do rozwiązywania kwestii spornych, która została utworzona przez Komisję Europejską http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

1.7.

Sprzedający może zmienić lub dopełnić brzmienie warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

 

Artykuł 2.

Przedmiot umowy kupna - sprzedaży

2.1.

Sklep internetowy zawiera listę towaru oferowanego przez sprzedającego do sprzedaży, łącznie z podaniem cen poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanego towaru są podawane łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Oferta sprzedaży towaru oraz ceny tego towaru obowiązują przez okres, gdy są wyświetlane w sklepie internetowym. Niniejsze postanowienie nie ogranicza prawa sprzedającego do zawarcia umowy kupna – sprzedaży na warunkach uzgodnionych indywidualnie. Wszelkie oferty sprzedaży towaru umieszczone w sklepie internetowym nie są wiążące a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna – sprzedaży dotyczącej tego towaru.

 

2.2.

Sklep internetowy zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru (niżej tylko „opłaty manipulacyjne“).

 

2.3.

Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wyobrażenia towaru mają charakter ilustracyjny i nie muszą być zupełnie zgodne z rzeczywistością.

 

Artykuł 3.

Zamówienie towaru, zawarcie umowy

3.1.

Warunkiem obowiązywania zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych w formularzu. W momencie wysłania zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu kupujący ma możliwość skontrolowania i modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych, również ze względu na prawo kupującego do stwierdzania i poprawy błędów powstałych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wyśle zamówienie sprzedającemu za pomocą kliknięcia na przycisk „Potwierdzam i wysyłam zamówienie“. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Tuż po otrzymaniu zamówienia Sprzedający fakt ten potwierdzi kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, a mianowicie na adres poczty elektronicznej kupującego podany w zamówieniu.

 

3.2.

W zależności od charakteru przedmiotu zamówienia (ilości towaru, poziomu ceny, kosztów transportu, odległości itp.) sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się w odpowiedni sposób do kupującego o autoryzację zamówienia, np. telefonicznie lub pisemnie. Jeżeli kupujący odmówi autoryzacji zamówienia w pożądany sposób, zamówienie jest uważane za nieważne.

 

3.3.

Przy zawieraniu umowy kupna - sprzedaży kupujący wyraża zgodę na użycie zdalnych środków komunikacyjnych. Koszty poniesione przez kupującego przy użyciu zdalnych środków komunikacyjnych w związku z zawarciem umowy kupna - sprzedaży (koszty podłączenia do internetu, koszty rozmów telefonicznych, itp.) kupujący pokrywa we własnym zakresie.

 

3.4.

Rejestrowani kupujący mogą korzystać w całego szeregu korzyści oferowanych przez sprzedającego po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym. O tych promocjach kupujący będzie informowany za pośrednictwem informatora dystrybuowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy rejestracji w sklepie internetowym i przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych i kompletnych danych. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

 

3.5.

W ramach realizacji zamówienia kupujący oświadcza i zobowiązuje się do tego, że towar kupuje dla siebie i nie będzie następnie sprzedawać towaru osobom trzecim. Kupujący wydaje niniejsze oświadczenie szczególnie ze względu na fakt, że sprzedający nie jest uprawniony do prowadzenia dystrybucji leków w myśl § 5 ust. 5 ustawy o lekach a że nie jest dystrybutorem środków medycznych w myśl § 5 lit. f) ustawy nr 268/2014 Dz. U., o środkach medycznych, w brzmieniu późniejszych przepisów. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie kupującego okaże się być nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, kupujący zobowiązuje się do pokrycia sprzedającemu w pełnej wysokości wszelkich wydatków, kosztów i szkód, które poniesie w związku z tym, łącznie z ewentualnymi sankcjami nałożonymi na sprzedającego przez odpowiednie organy kontrolne, łącznie z powstałym uszczerbkiem o charakterze niemajątkowym i łącznie z kosztami poniesionymi na doradztwo i ekspertyzy prawne lub specjalistyczne. 

 

Artykuł 4.

Cena i zapłata za zamówienie

4.1.

Ceny podane w sklepie internetowym są ważne w momencie składania zamówienia. Zgodnie z powyższymi warunkami cena może być podwyższona o opłatę manipulacyjną. Ceny odnoszą się do opisanych wyrobów.

 

4.2.

Kupujący może zapłacić sprzedającemu cenę towaru i ewentualnych kosztów związanych z dostawą towaru zgodnie z umową kupna - sprzedaży w następujący sposób:

i) gotówką w wybranych oddziałach sprzedającego podanych tu;

ii) gotówką na zaliczenie pocztowe w miejscu określonym przez kupującym w zamówieniu;

iii) metodą płatniczą PayPal

iv) przelewem na rachunek bankowy

 

4.3.

Faktura wystawiona na podstawie umowy kupna - sprzedaży pomiędzy sprzedającym i kupującym jest jednocześnie dokumentem podatkowym. Odbiór towaru przez kupującego jest w zasadzie możliwy dopiero po jego zupełnym zapłaceniu, o ile nie uzgodniono inaczej.

 

4.4.

Do ceny towaru zostanie doliczona opłata manipulacyjna, którą kupujący zobowiązuje się zapłacić wraz z ceną towaru. Opłata manipulacyjna nie jest naliczana w razie odbioru osobistego; jeżeli jednak cena zamówienia łącznie z VAT nie przekroczy do 36,2 zł, potem w razie odbioru osobistego jest naliczana opłata 5,5 zł.  

4.5.

Asortyment i ceny oferowane w sklepie internetowym nie muszą być zgodne z ofertą aptek stacjonarnych sieci Dr. Max.

 

Artykuł 5.

Warunki transportu, opłata manipulacyjna

5.1.

Sposób doręczenia towaru określa sprzedający, o ile w umowie kupna - sprzedaży nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy sposób transportu został ustalony zgodnie z wymaganiami kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualnie dalsze koszty związane z tym sposobem transportu.

 

5.2.

Przegląd możliwych sposobów doręczenia przesyłek i ich cen znajduje się tu. W razie zamówienia powyżej 309,3 zł + VAT doręczanego w ramach Republiki Polskiej kupującemu nie zostanie naliczona opłata manipulacyjna. W razie wybrania odbioru osobistego kupujący powinien poczekać na przesłanie e-mailu z potwierdzeniem, że zamówiony towar jest przygotowany do wydania, w odwrotnym razie może go jeszcze nie być na stanie.

 

5.3.

Jeżeli zgodnie z umową kupna - sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru na miejsce określone przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania dostarczonego towaru przy dostawie. W przypadku, gdy z przyczyn po stronie kupującego zajdzie potrzeba parokrotnego dostarczania towaru lub dostarczania go w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z parokrotnym dostarczaniem towaru, ew. kosztów związanych z innym sposobem doręczenia.

 

5.4.

Przy odbieraniu towaru od przewoźnika kupujący powinien skontrolować ilość paczek, stan opakowania towaru i w razie jakichkolwiek wad zgłosić je bezzwłocznie przewoźnikowi. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania świadczącego o bezprawnym przeniknięciu do przesyłki kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Poprzez podpis złożony na dowodzie dostawy kupujący potwierdza, że przesyłka towaru spełniała wszystkie warunki i wymogi i że nie będzie mogła być uwzględniona ewentualna późniejsza reklamacja z powodu naruszenia opakowania przesyłki.

 

Artykuł 6.

Termin dostawy

6.1.

Gdy (i) towar jest na magazynie, przesyłka zostanie przekazana przewoźnikowi do doręczenia w zasadzie w terminie do trzech (3) dni roboczych od przyjęcia zamówienia, gdy (ii) towaru brak na magazynie, przesyłka zostanie przekazana przewoźnikowi do doręczenia w terminie podanym przy danym towarze od przyjęcia zamówienia. Kupujący najpóźniej w terminie trzech (3) dni roboczych otrzyma informację o tym, że w tym terminie dostawa towaru zamówionego nie jest możliwa. Dostawa do Kupującego zwykle w terminie do siedmiu (7) dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

 

Artykuł 7.

Odpowiedzialność za wady, gwarancja, serwis

7.1.

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności sprzedającego za wady, łącznie z odpowiedzialnością gwarancyjną sprzedającego, opierają się na powszechnie obowiązujących przepisach prawnych [szczególnie na postanowieniu § 2158 i nast. NKC, ew. postanowieniu § 2099 i nast. NKC w przypadku kupującego, który jest przedsiębiorcą i który okoliczność tę poda przy zamawianiu towaru (np. podając w zamówieniu swój Regon i/lub NIP); oraz ustawie nr 634/1992 Dz. U., o ochraně konsumenta].

 

7.2.

Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że towar przy odbiorze nie ma wad. Sprzedający odpowiada przede wszystkim wobec kupującego za to, że w momencie, gdy kupujący odebrał towar:

i) towar posiada właściwości, które strony uzgodniły, a jeśli brak takiego uzgodnienia, takie właściwości, które sprzedający lub producent opisał lub których kupujący oczekiwał biorąc pod uwagę charakter towaru oraz na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,

ii) towar nadaje się do celu, który sprzedający podaje do jego stosowania lub do którego towar tego rodzaju jest zazwyczaj stosowany,

iii) towar jest zgodny z punktu widzenia jakości lub wykonania z uzgodnioną próbką lub wzorem, o ile jakość lub wykonanie były uzgodnione jako zgodne z z uzgodnioną próbką lub wzorem,

iv) towar jest w odpowiedniej ilości, mierze lub masie, oraz

v)  towar spełnia wymagania przepisów prawnych.

Jeżeli wada wystąpi w okresie sześciu (6) miesięcy od odbioru, przyjmuje się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru.

 

7.3.

Jeżeli towar nie ma właściwości określonych w punkcie 7.2. niniejszych warunków handlowych, kupujący może domagać się dostarczenia nowego towaru bez wad, o ile nie jest to, biorąc pod uwagę charakter wady nieadekwatne, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący może domagać się wymiany tylko części; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jest to jednak biorąc pod uwagę charakter wady niewspółmierne, szczególnie wtedy, gdy wadę można bezzwłocznie usunąć, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do otrzymania nowego towaru, lub wymiany jego części kupujący ma też w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może normalnie używać towaru z powodu powtarzającego się występowania wady po naprawie lub większej ilości wad. W takim przypadku kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany jego części lub naprawy towaru, może żądać odpowiedniej zniżki. Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki również w przypadku, gdy sprzedający nie jest w stanie dostarczyć mu nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, jak również w przypadku, gdy sprzedający nie naprawi towaru w racjonalnym terminie lub gdyby naprawienie towaru kupującemu powodowałoby znaczne problemy.

 

7.4.

Jeżeli nie chodzi o towar szybko psujący lub o towar używany, sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady, które wystąpią po odbiorze rzeczy w okresie gwarancyjnym (gwarancja).

 

7.5.

kupujący nie ma prawa wynikającego z wadliwej realizacji, jeżeli kupujący przed odbiorem rzeczy widział, że rzecz ma wadę, lub jeżeli kupujący wadę sam spowodował.

 

7.6.

Kupujący jest uprawniony do wykonywania prawa wynikającego z wady, która wystąpi na towarze w okresie dwudziestu czterech (24) miesięcy od odbioru. Jeżeli na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji obsługi załączonej do towaru lub w reklamie został podany zgodnie z innymi przepisami prawnymi okres używania towaru, zostaną zastosowane postanowienia o gwarancji jakości (poprzez gwarancję jakości sprzedający zobowiązuje się, że towar będzie przez dany okres przydatny do używania do typowych celów lub zachowuje typowe właściwości; następstwa te ma również podanie okresu gwarancji lub okresu przechowywania towarów na opakowaniu lub w reklamie). Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w ramach wykonywania prawa na mocy niniejszego ustępu.

 

7.7.

W przypadku kupującego, który jest przedsiębiorcą i który okoliczność tę poda przy zamawianiu towaru (np. podając w zamówieniu swój Regon i/lub NIP), nie zostaną zastosowane postanowienia 7.2. do 7.6. niniejszych warunków handlowych a odpowiedzialność sprzedającego za wady, łącznie z odpowiedzialnością gwarancyjną sprzedającego, opiera się na odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, szczególnie postanowieniem § 2099 i nast. NKC.

 

7.8.

Przy dostawie nowej rzeczy kupujący zwróci sprzedającemu na jego koszt rzecz otrzymaną pierwotnie.

 

7.9.

Okres gwarancji trwa od przekazania towaru kupującemu; jeżeli towar został zgodnie z umową kupna - sprzedaży wysłany, okres gwarancji biegnie od doręczenia towaru na miejsce określone w zamówieniu.

 

7.10.

Jeżeli kupujący stwierdzi występowanie wady towaru, o fakcie tym musi bezzwłocznie poinformować sprzedającego pisemnie (list, e-mail: info@docsimon.pl), telefonicznie lub też osobiście. Sprzedający zaleca kupującemu następujący sposób postępowania: karta reklamacji (do pobrania tu) kupujący załączy towar wraz z kopią potwierdzenie zakupienia towaru i wyśle je na adres Česká lékárna holding, a.s., BOX-skrytka 100, Pułaskiego 15, 59-900 Zgorzelec, Polska w formie standardowej paczki, ewentualnie kupujący może przekazać reklamowany towaru sprzedającemu osobiście w dowolnym jego oddziale. Sprzedający zwraca uwagę, że nie odbiera przesyłek za zaliczeniem pocztowym! Sprzedający wyda kupującemu pisemne potwierdzenie terminu zgłoszenia reklamacji, co jest jej treścią, jaki jest oczekiwany sposób załatwienia reklamacji, za pośrednictwem e-mailu bezpośrednio po przyjęciu reklamacji (w przypadku zgłoszenia osobistego potwierdzenie jest wydawane od razu); następnie potwierdzenie daty i sposobu załatwienia reklamacji, łącznie z potwierdzeniem wykonania naprawy i czasie trwania reklamacji, ewentualnie uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

 

7.11.

Sprzedający świadczy usługi informacyjne udzielane przez farmaceuta w określonych godzinach (w dni robocze od 7:30 do 17:30); powyższe usługi informacyjne służą też do zabezpieczenia gromadzenia i przekazywania informacji związanych z podejrzeniem o niepożądane następstwa stosowania preparatów leczniczych wg §85 ust 2 lit. d) ustawy o lekach.

 

7.12.

W przypadku podejrzenia o niepożądane następstwa lub wady jakości preparatu leczniczego należy nas informować na info@docsimon.pl lub nawiązać kontakt z numerem telefonu (+420) 241 400 829.

 

Artykuł 8.

Odstąpienie od umowy

8.1.           

Kupujący, który jest konsumentem, zgodnie z § 1829 ust. 1 NKC jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania powodu, i to bez jakiejkolwiek sankcji, a mianowicie w okresie 14 dni. Okres zgodnie ze zdaniem pierwszym biegnie od dnia następującego po dniu:

i) odbioru towaru, jeżeli chodzi o umowę kupna - sprzedaży; lub

ii) odebrania ostatniej dostawy towaru, jeżeli chodzi o umowę, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub dostarczenie kilku części.

Aby mógł być dotrzymany okres do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym ustępem, wystarczy wysłać przed upłynięciem danego okresu odstąpienia od umowy.

 

8.2.

Kupujący, który jest osobą prawną i/lub przedsiębiorcą i który okoliczność tę poda przy zamawianiu towaru (np. podając w zamówieniu swój Regon i/lub NIP), jest uprawniony do odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, szczególnie NKC.

 

8.3.

Do celów wykonania prawa do odstąpienia od umowy kupujący musi o swoim odstąpieniu od tej umowy poinformować sprzedającego na adresie Česká lékárna holding, a.s., BOX-skrytka 100, Pułaskiego 15, 59-900 Zgorzelec, Polska, lub w którymkolwiek oddziale sprzedającego lub na adresie e-mailowym info@docsimon.pl, a mianowicie w formie jednostronnej czynności prawnej (na przykład w formie listu przesłanego za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub e-mailem). Kupujący, który jest konsumentem, może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak jego obowiązkiem.

           

8.4.

W przypadku wykonania prawa wg punktu 8.1. niniejszych warunków handlowych kupujący powinien bezzwłocznie, najpóźniej jednak do czternastu (14) dni od odstąpienia, wysłać sprzedającemu towar, który otrzymał od sprzedającego na adres Česká lékárna holding, a.s., BOX-skrytka 100, Pułaskiego 15, 59-900 Zgorzelec, Polska, lub przekazać sprzedającemu w dowolnym jego oddziale. Okres ten jest uważany za zachowany, jeżeli kupujący wyśle sprzedającemu towar z powrotem przed jego upłynięciem. Kupujący poniesie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru. Sprzedający może żądać od kupującego wyłącznie zwrot kosztów określonych w NKC.

 

8.5.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy wg punktu 8.1. niniejszych warunków handlowych, sprzedający zwróci mu bezzwłocznie w ten sam sposób, najpóźniej do czternastu (14) dni od dnia, gdy sprzedającemu zostało doręczone zawiadomienie o odstąpieniu od umowy, wszystkie środki pieniężne łącznie z kosztami dostawy, które przyjął od niego na podstawie umowy kupna - sprzedaży. Sprzedający zwróci kupującemu przyjęte środki pieniężne w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyraził na to zgodę i jeżeli nie będą się z tym dla niego wiązały dalsze koszty. Jeżeli kupujący wybrał inny, niż najtańszy sposób dostawy towaru, który oferuje sprzedający, sprzedający zwróci kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru (bezpłatny odbiór osobisty nie należy jednak do tych wariantów transportu). Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrócenia kupującemu przyjętych środków pieniężnych do momentu, gdy kupujący przekaże mu towar lub udowodni, że towar wysłał do sprzedającego.

 

8.6.           

Kupujący, który jest konsumentem, odpowiada sprzedającemu wyłącznie za obniżenie wartości towaru, do którego doszło w następstwie manipulacji z tym towarem w sposób inny niż jest to niezbędne z punktu widzenia jego charakteru i właściwości. Jeżeli więc zwrócony towar będzie w sprzeczności z poprzednim zdaniem uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedający zyskuje wobec kupującego prawo do poniesionej przezeń w ten sposób szkody. Prawo do zwrotu powstałej szkody sprzedający może zaliczyć jednostronnie do roszczenia kupującego o zwrócenie ceny zakupu.

 

8.7.           

Kupujący, który jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn wymienionych w § 1837 NKC nie może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży. Między innymi nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży dotyczącej dostawy towaru:

(i) zmodyfikowanego zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,

(ii) które podlega szybkiemu zużyciu, podobnie też towaru, która po dostarczeniu został bezpowrotnie zmieszany z innym towarem,

(iii) w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i jego zwrot nie jest możliwy z przyczyn higienicznych.

 

8.8.           

W przypadku otrzymania odstąpienia od umowy sprzedający potwierdzi bezzwłocznie w formie tekstowej jego przyjęcie a następnie nawiąże z kupującym kontakt za pośrednictwem e-mailu lub telefonicznie i porozumie się / potwierdzi z kupującym dalszy sposób postępowania. 

 

8.9.           

Kupujący przyjmuje do wiadomości okoliczność, że jeżeli wraz z towarem są dostarczane prezenty, które oznaczają również towar przekazany przez sprzedającego kupującemu za cenę nie przekraczającą 1zł bez VAT, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym została zawarta z zastrzeżeniem, że jeżeli dojdzie do zastosowania prawa kupującego do odstąpienia od umowy zgodnie z § 1829 NOZ, umowa darowizny przestaje obowiązywać i kupujący powinien zwrócić wraz ze zwracanym towarem również związane z nim prezenty, w odwrotnym razie będzie to po stronie kupującego bezpodstawne wzbogacenie.

 

Artykuł 9.

Anulowanie zamówienia ze strony sprzedającego

9.1.           

Do anulowania zamówienia może dojść szczególnie w przypadku, gdy zamówiony towar  nie jest już produkowany lub dostarczany. W przypadku, że dojdzie do tej sytuacji, sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego skontaktowania się z kupującym za pośrednictwem e-mailu lub telefonicznie i uzgodnienia z nim dalszego sposobu postępowania (zastąpienie zamówionego towaru innym, anulowanie zamówienia itp.).

 

Artykuł 10.

Ochrona danych osobowych

10.1.       

Dane osobowe kupującego są poufne, a sprzedawca wykorzystuje je jedynie w celu zrealizowania zamówienia kupującego oraz w celu przesłania informacji i komunikatów handlowych kupującemu.

 

10.2.       

Niektóre dane podawane przez kupującego podczas korzystania ze sklepu internetowego, mogą mieć charakter danych osobowych w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, zgodnie z brzmieniem późniejszych przepisów (dalej jako „ZOOÚ“). Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie przez sprzedającego (jako administratora w rozumieniu ZOOÚ) swoich danych osobowych podawanych przy składaniu zamówienia, przetwarzanie i przechowywanie ich. Sprzedawca w pełni respektuje ZOOÚ i dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe udostępnione przez kupującego.

 

10.3.       

Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych na czas nieokreślony. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i prawdziwe oraz że zostały udostępnione dobrowolnie. Kupujący powinien niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zmianie danych osobowych. Opracowanie danych osobowych kupującego może zostać zlecone przez sprzedawcę osobie trzeciej, czyli opracowującemu. Kupujący został poinformowany, że swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych może w każdej chwili wycofać przesyłając sprzedawcy pisemne powiadomienie. W okresie, na który została udzielona zgoda, kupujący ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu podanych danych osobowych, a szczególnie prawo do wymagania informacji od sprzedawcy, do usunięcia awarii łącznie z blokadą, do przeprowadzenia naprawy, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych oraz prawo do zwrócenia się z własną propozycją do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kupujący ma prawo domagać się informacji o tym, jakie jego dane osobowe przetwarza sprzedawca, a ich zakres ustala ZOOÚ. Informacje zostaną udzielone niezwłocznie za stosowną opłatą, która nie może przewyższać kosztów poniesionych na udzielenie takiej informacji.

 

Artykuł 11.

Postanowienia końcowe

11.1.         

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w brzmieniu opublikowanym na stronach internetowych sprzedającego w dniu wysłania zamówienia elektronicznego, o ile strony nie uzgodniły pisemnie inaczej.

 

11.2.       

Poprzez wysłanie zamówienia elektronicznego kupujący akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia warunków handlowych w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia, jak również w dniu wysłania zamówienia z ważną wysokością ceny zamawianego towaru (łącznie z ew. kosztami ekspedycji i transportu) podaną w cenniku na stronie internetowej, o ile w konkretnym przypadku nie uzgodniono w sposób udokumentowany inaczej.

 

11.3.       

Jeżeli stosunek związany z użyciem sklepu internetowego lub stosunek prawny opierający się na umowie kupna – sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony uzgadniają, że stosunek ten opiera się na przepisach czeskiego prawa w wszystkie spory będą rozstrzygane przed czeskimi sądami. Powyższe nie wpływa na prawa konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

 

11.4.       

Umowa kupna – sprzedaży łącznie z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla kupującego. 

 

11.5.       

Wszystkie terminy podane w niniejszych warunkach handlowych zaczynają obowiązywać zawsze z dniem, który następuje po zdarzeniu istotnym dla jego początku (np. doręczenie towaru, odstąpienie od umowy itp.).

 

11.6.       

Zgodnie z postanowieniem § 1826 ust. 1 lit. e) NKC sprzedający jest w stosunku do kupującego wiązany postanowieniami Kodeksu Etycznego Czeskiej Izby Aptekarskiej (brzmienie kodeksu jest dostępne tu) i  Kodeksu Etycznego Dr. Max.

 

11.7.       

Jeżeli niektóre postanowienia niniejszych warunków handlowych były nieważne i/lub niewykonalne, lub stałyby się nieważne i/lub niewykonalne, nie będzie miało wpływu na ważność i/lub skuteczność pozostałych postanowień. Zmiany i dopełnienia umowy kupna - sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

 

Tyto warunki handlowe obowiązują od 01.03.2016

 

Pouczenie konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy

 
1. Prawo do odstąpienia od umowy

1.1

Jeżeli jesteś konsumentem, do 14 dni możesz odstąpić od umowy bez podawania powodu.

 
1.2

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy bez podawania powodu w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu: 

a) gdy Ty lub określona przez Ciebie osoba trzecia (inna niż przewoźnik) przejmie towar w przypadku zawarcia umowy kupna - sprzedaży, lub

b) gdy Ty lub określona przez Ciebie osoba trzecia (inna niż przewoźnik) przejmie ostatnią dostawę towaru w przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części.

 
1.3

Do celów wykonania prawa do odstąpienia od umowy musisz o swoim odstąpieniu od tej umowy poinformować spółkę ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., z siedzibą Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ (Regon): 285 11 298, DIČ (NIP): 526-310-49-46, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Brnie, dział B, numer 6919, na adresie Lékárna Dr. Max, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4, lub w którymkolwiek oddziale aptek Dr. Max (http://www.drmax.cz/lekarny), lub na adresie e-mailowym info@docsimon.pl, a mianowicie w formie jednostronnej czynności prawnej (na przykład w formie listu przesłanego za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub e-mailem). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

 
1.4

Aby mógł być dotrzymany okres do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym ustępem, wystarczy wysłać przed upłynięciem danego okresu odstąpienie od umowy.

 
2. Następstwa odstąpienia od umowy

2.1

Jeżeli odstąpisz od tej umowy, zwrócimy Ci bezzwłocznie, najpóźniej do czternastu (14) dni od dnia, gdy otrzymaliśmy Twoje zawiadomienie o odstąpieniu od umowy, w ten sam sposób wszystkie środki pieniężne łącznie z kosztami dostawy, które przyjęliśmy na podstawie tej umowy. Przyjęte  środki pieniężne zwrócimy w inny sposób tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę i jeżeli nie będą się z tym dla Ciebie wiązały dalsze koszty. Jeżeli wybrałeś inny, niż najtańszy sposób dostawy towaru, który oferujemy, zwrócimy Ci koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru (bezpłatny odbiór osobisty nie należy jednak do tych wariantów transportu). Nie jesteśmy jednak zobowiązani do zwrócenia Ci przyjętych środków pieniężnych do momentu, gdy przekażesz nam towar lub udowodnisz, że wysłałeś do nas towar .

 
2.2      
a) Odbiór towaru

Najpóźniej do 14 dni od dnia, gdy doszło do odstąpienia od niniejszej umowy towar należy bezzwłocznie wysłać na adres Česká lékárna holding, a.s., BOX-skrytka 100, Pułaskiego 15, 59-900 Zgorzelec, Polska, lub przekazać go w dowolnym oddziale aptek Dr. Max (http://www.drmax.cz/lekarny); Termin jest uważany za zachowany, jeżeli odeślesz nam towar z powrotem przed upłynięciem 14 dni.

b) Koszty związane ze zwrotem towaru 

Poniesiesz bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru.

c) Odpowiedzialność za obniżenie wartości zwracanego towaru 

Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za obniżenie wartości towaru, do którego doszło w następstwie manipulacji z tym towarem w sposób inny niż jest to niezbędne w celu zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, łącznie z jego funkcjonalnością.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Zgłaszanie niepożądanych objawów
© Česká lékárna Holding a.s. Wszystkie prawa zastrzeżone.

info  Używamy plików cookies w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie