0,00 zł
waluta
0

 

Warunki sprzedaży

Punkt 1. Postanowienia wstępne
 
1.1. Administratorem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym  www.docsimon.cz  jest ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, s.a.,, z siedzibą w: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, REGON 28511298,  NIP CZ28511298, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, Oddział B, akta nr 6919 (dalej określane jako „sprzedający“).
Dane kontaktowe sprzedającego:
a) Adres pocztowy: Apteka internetowa DocSimon, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4,
b) telefon: +420 241 400 829
c) e-mail: info@docsimon.cz.
 
1.2. Niniejsze warunki sprzedaży sprzedającego (dalej określane jako „warunki sprzedaży“) są zgodne z postanowieniem § 1751 ustawy nr 89/2012 prawa cywilnego, zgodnie z nowelizacją prawa i dokładnie określają i uściślają prawa i obowiązki stron umowy wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży między sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (dalej określany jako „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego na stronie internetowej www.docsimon.cz (dalej jako „sklep internetowy“) i stanowią nierozdzielną część każdej umowy kupna-sprzedaży (dotyczącej dostawy towaru).  Umowa kupna-sprzedaży i warunki sprzedaży są spisane w języku czeskim. Umowę kupna-sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim.

Punkt 2. Przedmiot umowy kupna-sprzedaży
 
2.1. Sklep internetowy posiada spis towarów proponowanych kupującym przez sprzedającego, w którym znajdują się ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają VAT i wszystkie inne opłaty oprócz opłaty pocztowej. Oferowane towary i ich ceny są aktualne przez czas, w którym są widoczne na stronie internetowej. Ten warunek nie wyklucza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na warunkach negocjowanych indywidualnie. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczone w sklepie internetowym są niezobowiązujące i sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tego towaru.

2.2. W przypadku środków leczniczych przedmiotem sprzedaży wysyłkowej mogą być wyłącznie zarejestrowane środki lecznicze, przy których sprzedaży nie jest wymagana recepta lekarska.

2.3. Sklep internetowy podaje także informacje o kosztach pakowania i przesłania towaru (dalej jako „opłata pocztowa”). Informacja o opłacie pocztowej podana w sklepie internetowym jest aktualna wyłącznie w przypadku dostarczania towaru na terenie Republiki Czeskiej. Towar jest wysyłany tylko na terenie Republiki Czeskiej.

2.4. Asortyment i ceny podawane w sklepie internetowym nie muszą być identyczne z cenami i ofertą aptek prowadzonych przez sprzedającego w Republice Czeskiej (dalej tylko „Apteka“).

 
Punkt 3. Zamawianie towarów, zawieranie umowy
 
3.1.     Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu. W chwili odesłania zamówienia następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzić i zmienić dane podane w formularzu, również takie, które pojawiły się podczas wpisywania danych do zamówienia. Zamówienie przesyła się do sprzedającego klikając na ikonę „Dokończyć zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uznawane przez sprzedającego za właściwe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mailowy kupującego podany w zamówieniu.
 
3.2. Sprzedający w związku ze specyficznym rodzajem zamówienia (niestandardowa ilość towaru, wysokość ceny, opłata pocztowa, odległość, na jaką należy dostarczyć towar itp.) ma zawsze prawo zażądać od kupującego autoryzację zamówienia w dogodny dla kupującego sposób, np. telefonicznie lub pisemnie. W przypadku, że kupujący nie zgodzi się na autoryzację przeprowadzoną w wyżej wymieniony sposób, sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 
3.3. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacyjnych działających na odległość przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży. Koszty wynikające z wykorzystania środków komunikacyjnych działających na odległość przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia z internetem, koszty rozmów telefonicznych itd.) ponosi kupujący.

3.4. Umowa kupna-sprzedaży wraz z warunkami sprzedaży jest umieszczana w archiwum przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla kupującego.
 
Punkt 4. Cena i opłata zamówienia
 
4.1. Ceny podane w sklepie internetowym obowiązują w chwili, w której składane jest zamówienie. Zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami ta cena może zostać powiększona o koszty przesyłki. Ceny dotyczą opisanych produktów.
 
4.2. Sposoby płatności akceptowane przez sprzedającego są podane w warunkach płatności i doręczenia sklepu internetowego.
 
4.3. Faktura wystawiana na podstawie umowy kupna-sprzedaży między sprzedającym a kupującym jest jednocześnie dowodem płatności. Odebranie towaru przez kupującego jest z zasady możliwe dopiero po wniesieniu pełnej opłaty, o ile nie uzgodniono inaczej.
 
4.4. Do ceny towaru zostanie doliczona cena przesyłki pocztowej, którą kupujący zobowiązuje się zapłacić wraz z ceną towaru.
 
Punkt 5. Warunki doręczenia, opłata pocztowa
 
5.1. Sposoby doręczania towaru oferowane przez sprzedającego oraz wysokość opłaty pocztowej zostały wyszczególnione w  warunkach płatności i doręczenia oraz w cenniku sklepu internetowego.

5.2. W przypadku, że kupujący wybrał jako opcję doręczenia odbiór osobisty, powinien zawsze przed odebraniem poczekać na wiadomość od sprzedającego, że towar jest gotowy do odebrania. W innym przypadku istnieje możliwość, że towar nie będzie jeszcze gotowy do odebrania.

5.3. W przypadku, że na podstawie specjalnego życzenia kupującego zostanie ustalony inny sposób doręczenia towaru, kupujący ponosi ryzyko związane z tym sposobem doręczenia oraz ewentualne koszty związane z wybranym sposobem doręczenia towaru.

5.4. Sprzedający jest zobowiązany przez umowę kupna-sprzedaży do dostarczenia towaru na miejsce podane przez kupującego w zamówieniu, a kupujący jest zobowiązany przez umowę kupna-sprzedaży do odebrania dostarczonego towaru. W przypadku, że z jakiegoś powodu leżącego po stronie kupującego zajdzie konieczność doręczania przesyłki kilkakrotnie lub w inny sposób, niż ten podany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany pokryć koszty związane z ponownym doręczeniem, ewentualnie koszty związane z innym sposobem doręczenia.
 
5.5. W chwili odbioru towaru od firmy dostarczającej, kupujący powinien sprawdzić ilość paczek i czy opakowania nie są uszkodzone, a w razie jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, bezzwłocznie poinformować o tym osobę dostarczającą towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki świadczących o bezprawnym jej otwarciu, kupujący nie ma obowiązku jej przyjęcia od firmy dostarczającej. Podpisem na potwierdzeniu przyjęcia paczki kupujący potwierdza, że przesyłka spełniła wszystkie warunki i została doręczona w stanie nienaruszonym. W związku z tym ewentualne późniejsze reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki nie będą rozpatrywane.
 
Punkt 6. Termin dostarczenia przesyłki
 
6.1. Środki lecznicze zostaną przesłane kupującemu najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia zamówienia, żeby można je było doręczyć kupującemu najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia, lub w ciągu najpóźniej 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia kupujący otrzyma powiadomienie, że w tym terminie nie jest możliwe dostarczenie przesyłki.
 
6.2. W przypadku innych towarów nie wymienionych w poprzednim podpunkcie w przypadku, że:
a) towar znajduje się w hurtowni, przesyłka zostanie przekazana firmie doręczającej z reguły nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od chwili przyjęcia zamówienia; lub
b) towar nie znajduje się w hurtowni, przesyłka zostanie przekazana firmie doręczającej w terminie dostępności towaru, który jest podawany przy cenie towaru podczas składania zamówienia.
 
Punkt 7. Odpowiedzialność za wadliwość towaru i gwarancja

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności sprzedającego za wadliwość towaru, włącznie z gwarancyjną odpowiedzialnością sprzedającego, są uregulowane stosownymi przepisami ogólnymi.

7.2. Szczegółowe informacje o warunkach i sposobie egzekwowania praw wynikających z niedotrzymania umowy, jakie nastąpią w czasie obowiązywania gwarancji, są wyszczególnione w Warunkach Reklamacji dostępnych na stronie internetowej www.docsimon.cz.

7.3. Postanowienia wyszczególnione w Warunkach Reklamacji nie obowiązują w przypadku kupującego, który jest przedsiębiorcą i który zaznaczy tę informację podczas zamawiania towaru. Prawa takiego kupującego do egzekwowania praw wynikających z niedotrzymania umowy są regulowane wyłącznie stosownymi przepisami ogólnymi, o ile strony umowy, nie uzgodnią innego postępowania w danym przypadku.
 
7.4. W przypadku, że kupujący przesyła towar, którego dotyczy reklamacja na adres sprzedającego (to znaczy nie przekazuje go bezpośrednio sprzedającemu), sprzedający zaleca dołączenie do przesyłki również formularza reklamacji oraz kopię rachunku za kupno towaru.

7.5. Sprzedający zapewnia dyżur na infolinii pod czeskim numerem telefonicznym  +420 241 400 829 obsługiwanym przez farmaceutę w określonych porach (w dni robocze od 7:30 do 17:30). Wyżej wymieniona infolinia służy również do gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących podejrzenia o działania niepożądane i niską jakość środków leczniczych, o których została powiadomiona.

7.6. W przypadku podejrzenia niepożądanego działania środka leczniczego, sprzedający zaleca kupującemu zgłosić swoje podejrzenia również do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

7.7. Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych na egzekwowanie swoich praw do reklamacji. W ramach tego prawa obowiązuje również prawo do zwrotu podlegających reklamacji środków leczniczych w sposób nie generujący kupującemu kosztów.
 
Punkt 8. Odstąpienie od umowy
 
8.1. Kupujący, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy nawet bez podania powodów i bez żadnych sankcji, w terminie 14 dni. Termin ten jest naliczany od dnia następującego po dniu:
a) odebrania towaru w przypadku umowy kupna-sprzedaży; lub
b) odebrania ostatniej partii towaru w przypadku umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub przesyłka w kilku częściach.
Aby został dotrzymany wyżej wymieniony termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upłynięciem tego terminu.
 
8.2. W celu egzekwowania prawa do odstąpienia od umowy kupujący musi o odstąpieniu od umowy poinformować sprzedającego kierując swoje oświadczenie:
a) na adres: Apteka Internetowa DocSimon, ul. Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4;
b) w dowolnej aptece w Republice Czeskiej; lub
c) kierując je na adres  e-mailowy: info@docsimon.cz,
w formie jednostronnego kroku prawnego (na przykład za pomocą listu przesłanego pocztą lub kurierem albo e-mailem). Kupujący, który jest konsumentem, może w tym celu użyć formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest do tego zobowiązany.

8.3 W przypadku otrzymania odstąpienia od umowy sprzedający potwierdzi bezzwłocznie jego otrzymanie, a następnie skontaktuje się z kupującym drogą e-mailową lub telefonicznie i uzgodni/potwierdzi z kupującym dalsze kroki.

8.4. W przypadku egzekwowania prawa wymienionego w punkcie 8.1. kupujący ma obowiązek bezzwłocznie, ale najpóźniej do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, towar, który od sprzedającego otrzymał:
a) przesłać sprzedającemu na adres: Apteka Internetowa DocSimon, ul. Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4, lub
b) przekazać osobiście sprzedającemu w dowolnej aptece w Republice Czeskiej.
W przypadku, jeśli cena towaru została częściowo lub w całości opłacona za pomocą bonów Sodexo, Le Cheque Dejeuner lub Edenred, kupujący ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w Aptece, w której towar odebrał. Ten termin uznaje się za dotrzymany w przypadku, jeżeli kupujący odeśle sprzedającemu towar przed upłynięciem terminu. Kupujący w tym przypadku ponosi koszty związane ze zwrotem towaru. Sprzedający może od kupującego wymagać tylko pokrycia kosztów wynikających z przepisów prawa.
 
8.5. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy w sposób wymieniony w punkcie 8.1., sprzedający zwróci mu w ten sam sposób bezzwłocznie, ale nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym sprzedający otrzymał powiadomienie o odstąpieniu od umowy, wszystkie koszta, łącznie z kosztami doręczenia, które od niego na podstawie umowy kupna-sprzedaży przyjął. W przypadku, jeśli cena towaru została częściowo lub w całości opłacona za pomocą bonów Sodexo, Le Cheque Dejeuner lub Edenred, sposobem płatności Edenred lub Benefit Plus, sprzedający zwróci kupującemu taką samą ilość odpowiednich bonów lub w porozumieniu z firmą obsługującą dany sposób płatności zapewni zwrot pieniędzy, o ile strony umowy w danym przypadku nie uzgodnią inaczej. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane pieniądze w inny sposób tylko w przypadku, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i jeśli nie będzie to związane z ponoszeniem dalszych kosztów. W przypadku, że kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, jaki sprzedający oferuje, sprzedający zwróci kupującemu koszty dostarczenia przesyłki w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru (nie zalicza się do tego wariantu bezpłatnego odbioru osobistego). Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu kupującemu pieniędzy do chwili, kiedy mu kupujący nie odda towaru lub nie udowodni, że go sprzedającemu wysłał.
 
8.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec sprzedającego jedynie za spadek wartości towaru, który powstał na skutek obchodzenia się z towarem w sposób niezgodny z jego charakterem i właściwościami. W przypadku, kiedy zwrócony towar jest uszkodzony lub niepełny, sprzedający ma prawo wymagać od kupującego pokrycie kosztów powstałej szkody. Pokrycie kosztów powstałej szkody sprzedający ma prawo doliczyć jednostronnie bez względu na prawo kupującego do zwrotu sumy wydanej na towar.
 
8.7. Kupujący oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że od umowy kupna-sprzedaży na dostarczenie towaru nie można odstąpić w następujących przypadkach:
a) jeżeli przedmiotem transakcji był towar przetworzony na życzenie kupującego lub dostosowany do jego osoby,
b) jeżeli przedmiotem transakcji był towar ulegający w krótkim terminie zepsuciu, albo towar, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,
c) jeżeli przedmiotem transakcji był towar w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i z powodów higienicznych nie jest możliwe jego ponowne zapakowanie.
 
8.8. Kupujący nie ma również prawa do odstąpienia od umowy zawartej ze sprzedającym, w przypadku, że jest to umowa:
a) na podstawie której sprzedający wydał kupującemu leki na receptę, wydał lub sprzedał środki lecznicze i/lub wydał lub sprzedał środki spożywcze przeznaczone do żywienia specjalnego; lub
b) dotycząca dostarczenia środków spożywczych, napojów lub innego towaru codziennego użytku dostarczanego do domu kupującego lub w inne miejsce, które wybrał w zamówieniu.


8.9. Postanowienia tego punktu Warunków Sprzedaży nie obowiązują kupującego, który jest przedsiębiorcą i który poinformuje o tym podczas zamawiania towaru. Prawa takiego kupującego dotyczące odstąpienia od umowy zawartej ze sprzedającym są regulowane wyłącznie stosownymi przepisami ogólnymi, o ile strony umowy, nie uzgodnią innego postępowania w danym przypadku.
   
8.10. Kupujący oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że w przypadku, jeżeli do zamówionego towaru są dołączane gratisy, przez co są rozumiane produkty zapakowane dodatkowo z towarem oraz produkty oferowane klientowi jako dodatek do zakupionego towaru za cenę nie przekraczającą 1,- Kč bez VAT, a zostanie wykorzystane prawo do odstąpienia od umowy, o którym jest mowa w tym punkcie Warunków Sprzedaży, kupujący ma obowiązek wraz ze zwracanym towarem zwrócić również przesłane wraz z nim gratisy i dodatki, w przeciwnym wypadku kupujący zostanie uznany za winnego przywłaszczenia cudzego mienia.

Punkt 9. Anulowanie zamówienia ze strony sprzedającego
 
9.1. Do anulowania zamówienia ze strony sprzedającego może dojść szczególnie w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest już produkowany lub jest niedostępny. W takim przypadku sprzedający bezzwłocznie skontaktuje się z kupującym drogą e-mailową lub telefonicznie i ustali z nim dalsze postępowanie (zastąpienie zamówionego towaru innym towarem, anulowanie zamówienia, itp.).
 
9.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że kupujący ma zamiar handlować zamówionym towarem i udostępnić go osobom trzecim.

Punkt 10. Postanowienia końcowe
 
10.1. Poprzez wysłanie zamówienia drogą elektroniczną kupujący bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie postanowienia Warunków Sprzedaży w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, oraz wysokość ceny zamówionego towaru obowiązującą w dniu złożenia zamówienia (włącznie z ewentualnymi kosztami przygotowania i doręczenia przesyłki) podaną w cenniku na stronie internetowej, o ile nie zostanie w konkretnym przypadku uzgodnione inne postępowanie.

10.2. Kupujący oświadcza, że zdaje sobie sprawę i wyraża na to zgodę, że fotografie ilustrujące towar w sklepie internetowym są tylko materiałem ilustracyjnym i nie muszą całkowicie odpowiadać rzeczywistości.

10.3. Kupujący dokonując zamówienia oświadcza że dany towar kupuje dla siebie i zobowiązuje się, że nie odsprzeda go ani nie przekaże osobom trzecim. Kupujący zobowiązuje się do tego przede wszystkim ze względu na okoliczność, że sprzedający nie jest uprawniony do dystrybucji leków i że nie jest dystrybutorem środków leczniczych. W przypadku, gdy kupujący nie dotrzyma wyżej wymienionego zobowiązania, klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie poniósł z tego tytułu sprzedający, włącznie z kosztami ewentualnych sankcji nałożonych przez organa państwowe oraz kosztami szkody niemajątkowej i kosztów poniesionych na wynikające z tego czynności prawne lub inne specjalistyczne porady i ekspertyzy.
 
10.4. Wszystkie terminy czasowe wyszczególnione w Warunkach Sprzedaży zawsze zaczynają obowiązywać od dnia, który następuje po rozpoczęciu danej czynności (np. po doręczeniu towaru, odstąpieniu od umowy itp.).

10.5. Sprzedający w celu realizacji zamówienia i wypełnienia obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży przetwarza dane osobowe kupującego zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w dokumencie Ochrona danych osobowych w e-sklepie DocSimon, który można znaleźć  na stronach www.docsimon.cz.

10.6. Sprzedający ma uprawnienia do świadczenia usług zdrowotnych w rodzaju sprzedaż środków farmaceutycznych oraz ma uprawnienia do sprzedaży towarów na podstanie zezwolenia na działalność gospodarczą. Sprzedający również poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny, który sprawuje kontrolę nad wytwarzaniem i obrotem produktów leczniczych, że Apteka mająca siedzibę pod adresem: Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4, prowadzi wysyłkową sprzedaż środków leczniczych. Kontrolę gospodarczą przeprowadza w ramach swoich obowiązków stosowny inspektorat gospodarczy. Dozór w dziedzinie ochrony danych osobowych sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Czeska inspekcja handlowa zajmuje się również w ograniczonym zakresie ochroną konsumenta.

10.7. Sprzedający niniejszym informuje kupującego, który jest konsumentem, że podmiotem pozasądowych sporów konsumenckich jest czeska Inspekcja Handlowa, której dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.coi.cz. Konsument ma prawo do rozwiązywania sporów pozasądowych dotyczących umowy kupna-sprzedaży lub umowy o świadczenie usług z wyjątkiem umów dotyczących świadczeń zdrowotnych świadczonych przed pracowników medycznych w celu świadczenia opieki medycznej, włącznie z przepisywaniem recept, wydawaniem i udostępnianiem leków i środków medycznych. Konsument może również skorzystać z  platformy przeznaczonej do rozwiązywania sporów online, która została ustanowiona przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
10.8. W przypadku, że relacja wynikająca z dokonania zakupów w sklepie internetowym lub relacja prawna wynikająca z zawarcia umowy kupna-sprzedaży ma wariant międzynarodowy (zagraniczny), strony umowy ustalają, że relacja podlega prawodawstwu czeskiemu i wszelkie spory będą rozpatrywane przed czeskimi sądami. Powyższe nie ogranicza praw konsumenta wynikających z powszechnych przepisów prawa.

10.9. W przypadku, że niektóre postanowienia Warunków Sprzedaży byłyby i/lub nieobowiązujące, i/lub stały się nieaktualne, nie będzie w ten sposób naruszona ważność i/lub obowiązywanie pozostałych postanowień.
 
10.10. Treść Warunków Sprzedaży sprzedający może zmieniać i uzupełniać. Treść wyżej wymienionych postanowień nie dezaktualizuje praw i obowiązków wynikających z postanowień wcześniej obowiązujących Warunków Sprzedaży.

Wyżej wymienione Warunki Sprzedaży obowiązują od 25. 5. 2018.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Zgłaszanie niepożądanych objawów
© Česká lékárna Holding a.s. Wszystkie prawa zastrzeżone. v2

info  Używamy plików cookies w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie